Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Виконуючий обов'язки голови правлiння Куницький Василь Iванович 0.000000
Член правлiння Заєць Юрiй Костянтинович 0.000000
Головний бухгалтер Кличковська Галина Олексiївна 0.000000
Член наглядової ради Стеценко Тетяна Володимирiвна 0.000000
Голова наглядової ради Чернiцький Роман Романович 0.000000
Член наглядової ради Шишковський Володимир Васильович 0.000000
Член наглядової ради Ганжа Тамара Олександрiвна 0.000000
Член наглядової ради Ванзуряк Павло Костянтинович 0.000000
Голова ревiзiйної комiсiї Олексiєнко Юрiй Петрович 0.000000
Член ревiзiйної комiсiї Молла Руслана Анатолiївна 0.000000
Член ревiзiйної комiсiї Каранiколов Iван Петрович 0.000000
Член ревiзiйної комiсiї Кондратюк Андрiй Iванович 0.000000
Член ревiзiйної комiсiї Онiкiєнко Iрина Леонiдiвна 0.000000
Усього