Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Давиденко Сергій Григорович 244370 18.965758 244370 0
Член Наглядової ради Подорожна Любов Іванівна 316810 24.587886 316810 0
Голова Наглядової ради Бєліченко Сергій Анатолійович 20246 15.713088 20246 0
Член Наглядової ради Кас’янов Герман Сергійович 22759 17.663448 22759 0
Усього 604185 76.93018 604185 0