Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29.07.2010 606/1/10 ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ UA4000082358 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 825000 206250 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: ЦП ПрАТ "БУД.ТРАНС" участi в торгах на бiржевому ринку не приймали. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля ЦП на зовнiшнiх ринках товариством не здiйснюлась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: ЦП емiтента до лiстiнгу/делiстiнгу не включались. Наявність публічної пропозиції: немає.