Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Інформація про випуски акцій емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.12.2017 118/1/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000068159 01110100 1 0.58 1686585731 978219723.98 99.911
Опис Акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування. Номiнальна вартiсть - 0, 58 (п'ятдесят вiсiм копiйок) грн. Кiлькiсть акцiй - 1 686 585 731 (один мiльярд шiстсот вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят п'ять тисяч сiмсот тридцять один) штук Загальна номiнальна вартiсть - 978 219 723, 98 (дев'ятсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв двiстi дев'ятнадцять тисяч сiмсот двадцять три, 98 копiйок) грн . Частка у статутному капiталi - 99, 911141% свiдоцтва про реєстрацiю випуску - 118/1/2017; дата реєстрацiї - 28.12.2017, дата видачi свiдоцтва - 12.04.2018, найменування органу, що зареєстрував випуск - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України. мiжнародний iдентифiкацiйний номер - UA4000068159 Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового Списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 04.04.2012). З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось. Найменування: Акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"; Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01; Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206; Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024. Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя № 138, видана 05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково.
 
05.01.2011 10/1/11 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000068167 01110101 1 0.58 1500000 870000 0.089
Опис Акцiї привiлейованi iменнi бездокументарної форми iснування. Номiнальна вартiсть - 0, 58 (п'ятдесят вiсiм копiйок) грн. Кiлькiсть акцiй - 1 500 000 (один мiльйон п`ятсот тисяч) штук. Загальна номiнальна вартiсть - 870 000, 00 (вiсiмсот сiмдесят тисяч) грн. Частка у статутному капiталi - 0,088858% свiдоцтва про реєстрацiю випуску - 10/1/11, дата реєстрацiї - 05.01.11, найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України мiжнародний iдентифiкацiйний номер - UA4000068167 Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 04.04.2012). З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось.Найменування: Акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"; Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01; Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206; Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024. Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя № 138, видана 05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково.