Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04.11.2010 1011/1/10 ДКЦПФР UA 4000095947 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 391000 19550000 100
Опис Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: за звітний період: акції акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.