Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23.04.2010 111/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000066492 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.97 376032000 364751040 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх ринках не проводилась. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було. Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було. Розпорядженням №427-КФ-З вiд 23.10.17 року на пiдставi п.2 роздiлу I Порядку скасування реєстрацiї випускiв акцiй, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 23.04.13 №737, та документiв, наданних ПАТ "НПТЗ" постановлено: Зупинити обiг акцiй "Нiкопольський пiвденнотрубний завод" з 25.10.2017 року.