Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23.09.2011 102/20/1/11 Харкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000153068 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 15400760 3850190 100
Опис Цiннi папери товариство у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що регулює ринок цiнних паперiв, та згiдно рiшенню загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.04.2011 року про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй, товариство здiйснило переведення випуску простих iменних акцiй документарної форми у бездокументарну форму iснування, та ДКЦПФР видане свiдоцтво про випуск акцiй 23.09.2011 р. № 102/20/1/11 у бездокументарнiй формi.