Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
05.12.2000 676/10/1/2000 ДКЦПФР UA4000150312 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 3 10370 31110 100
Опис Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. Інформацією щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не володіє.