Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.08.2010 89/04/1/10 ДТУДКЦПФР UA4000086797 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 2563420 128171000 100
Опис Приватне акцiонерне товарство "Iста-центр" не здiйснює торгiвлю власними цiнними паперами. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах, додаткової емiсiї та дострокового погашення цiнних паперiв в звiтному перiоди не було