Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03.05.2018 23/1/2018 НКЦПФР UA4000155105 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 383731640 95932910 100
Опис Товариство здiйснювало випуск додаткової емiсiї у 2018 роцi. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД" рiшенням єдиного акцiонера вiд 29 березня 2018 року прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв. Збiльшення статутного капiталу Товариства вiдбулося шляхом додаткового випуску акцiй. Вид, тип, кiлькiсть цiнних паперiв: акцiї простi iменнi у кiлькостi 291636048 (двiстi дев'яносто один мiльйон шiстсот тридцять шiсть тисяч сорок вiсiм) штук на суму 72909012,00 (сiмдесят два мiльйони дев'ятсот дев'ять тисяч дванадцять гривень 00 копiйок) грн. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Розмiр збiльшення статутного капiталу Товариства: 72909012,00 (сiмдесят два мiльйони дев'ятсот дев'ять тисяч дванадцять гривень 00 копiйок) грн. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї: 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) грн. Дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв 03.05.2018, свiдоцтво №23/1/2018. Загальний обсяг випуску цiнних паперiв за номiнальною вартiстю 95 932 910,00 (дев'яносто пять мiльйонiв дев'ятсот тридцять двi тисячi дев'ятсот десять гривень нуль копiйок) грн. Кiлькiсть цiнних паперiв у випуску 383 731 640 (Триста вiсiмдесят три мiльйони сiмсот тридцять одна тисяча шiстсот сорок) штук. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї товариством не випускались. На фондових бiржах акцiї емiтента не котируються. Факту лiстингу/делiстингу за звiтний перiод не було. Фактiв викупу цiнних паперiв у звiтному перiодi не було.