Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.03.2010 17/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000156475 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 159900 1599000 100
Опис Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: розміщення не відбувалось. Дострокове погашення: емітент не випускав цінних паперів, які підлягають погашенню.