Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20.01.2010 02/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000064232 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 2000 100 200000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Заявки до фондових бiрж не подавалися i подавати не передбачається. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.