Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23162981
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДI I КО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
07.02.2012 19/1/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000076558 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 900 2000 1800000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було.