Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04.11.2002 134/04/1/02 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000174999 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 15478560 3869640 100
Опис Емiтент не має внутрiшнiх та зовнiшнiх ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента; не здiйснює торгiвлю цiнними паперами емiтента; факту лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було, додаткової емiсiї не здiйснював, не розмiщував нi в який спосiб.