Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
06.05.2011 38/06/1/11 Житомирське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119739 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 650363 162590.75 100
Опис В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.