Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.05.2016 420/10/1/10 Центральний територіальний департамент НКЦПФР UA4000090195 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.1 128848 12884.8 100
Опис Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на внутрішніх ринках. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на зовнішніх ринках. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів ПрАТ "Реклама" на фондових біржах - відсутня. Заяви Товариства про включення до лістингу - не подавались. Мета додаткової емісії: ПрАТ "Реклама" не здійснювало додаткової емісії акцій.