Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00480968
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 11.06.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.06.2018 припинено повноваження Головний бухгалтер Капштик Iрина Миколаївна - 0
Зміст інформації:
З 11.06.2018 р. припинено повноваження головного бухгалтера Капштик Iрини Миколаївни, у зв'язку з тимчасовою вiдсутнiстю, пов'язанною з вiдпусткою по вагiтностi i пологам. Пiдстава припинення повноважень - наказ генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №259- п вiд 11.06.2018 р. На посадi головного бухгалтера перебувала з 2012 року. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.06.2018 набуто повноважень В.о. Головного бугхалтера Тимощук Любов Петрiвна - 0
Зміст інформації:
З 11.06.2018 р. (на час вiдпустки по вагiстностi i пологам головного бухгалтера) покласти виконання обов'язкiв за посадою головного бухгалтера на заступника головного бухгалтера Тимощук Любов Петрiвну. Пiдстава набуття повноважень - наказ генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №259-п вiд 11.06.2018 р. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "ВIТАМIНИ".