Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Дата, на яку складено інформацію: 03.10.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.10.2019 призначено Голова Правління Писарук Олександр Володимирович 14305909 0
Зміст інформації:
19 серпня 2019 року Наглядовою радою Банку (Протокол НР-8/5 від 19.08.2019 року) було прийнято рішення щодо призначення п. Писарука Олександра Володимировича на посаду Голови Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" датою наступного робочого дня після отримання Банком від Національного банку України погодження його кандидатури на посаду Голови Правління Банку на строк до 31.12.2022 року.

02.10.2019 року Банк отримав лист від Національного банку України щодо погодження кандидатури п.Писарука О.В. на посаду Голови Правління Банку (вх. № 146176 від 02.10.2019).

Таким чином, п.Писарук О.В. призначається на посаду Голови Правління Банку з 03.10.2019 року (Наказ №2306к від 02.10.2019).

П. Писарук О.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Банку не володіє, згода на розкриття паспортних даних не надана.

Протягом останніх 5 років обіймав такі посади: з 05.09.2014 р. по 31.12.2015 р. - Перший заступник Голови Національного банку України; з 06.06.2016 р - по 09.08. 2019 р. - Старший експерт фінансового сектора Міжнародного Валютного Фонду.