Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22927045
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Центренерго"
Дата, на яку складено інформацію: 06.11.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.11.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Чорний Вячеслав Валерійович - 0
Зміст інформації:
06.11.2019 ПАТ "Центренерго" отримало повiдомлення вiд акцiонера ПАТ "Центренерго" - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера Чорного Вячеслава Валерійовича на члена Наглядової ради - представника акцiонера Горбана Михайла Вікторовича.
Повноваження Чорного Вячеслава Валерійовича припинено з моменту отримання від акціонера повідомлення про заміну члена Наглядової ради (06.11.2019).
Чорний Вячеслав Валерійович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володіє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків).
Перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" з 27.09.2017 по 06.11.2019.
Повiдомлення акцiонера ПАТ "Центренерго" - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго". Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "Центренерго".
06.11.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Стегнiй Микола Григорович - 2.7E-7
Зміст інформації:
06.11.2019 ПАТ "Центренерго" отримало повiдомлення вiд акцiонера ПАТ "Центренерго" - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера Стегнiя Миколу Григоровича на члена Наглядової ради - представника акцiонера Столітнього Михайла Миколайовича.
Повноваження Стегнiя Миколи Григоровича припинено з моменту отримання від акціонера повідомлення про заміну члена Наглядової ради (06.11.2019).
Стегнiй Микола Григорович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,00000027% у статутному капiталi емiтента.
Перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" з 13.12.2018 по 06.11.2019.
Повiдомлення акцiонера ПАТ "Центренерго" - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго". Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "Центренерго".
06.11.2019 набуто повноважень Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Горбан Михайло Вікторович - 0
Зміст інформації:
06.11.2019 ПАТ "Центренерго" отримало повiдомлення вiд акцiонера ПАТ "Центренерго" - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера Чорного Вячеслава Валерійовича на члена Наглядової ради - представника акцiонера Горбана Михайла Вікторовича.
Горбан Михайло Вікторович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0 вiдсоткiв). Строк на який призначено - 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради річними загальними зборами (з 25.04.2017). Повноваження члена Наглядової ради Товариства можуть бути припинені з підстав передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: по теперішній час - юрисконсульт АТ КБ "Приватбанк".
Повiдомлення акцiонера ПАТ "Центренерго" - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго". Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "Центренерго".
06.11.2019 набуто повноважень Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Столітній Михайло Миколайович - 0
Зміст інформації:
06.11.2019 ПАТ "Центренерго" отримало повiдомлення вiд акцiонера ПАТ "Центренерго" - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера Стегнiя Миколу Григоровича на члена Наглядової ради - представника акцiонера Столітнього Михайла Миколайовича.
Столітній Михайло Миколайович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0 вiдсоткiв). Строк на який призначено - 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради річними загальними зборами (з 25.04.2017). Повноваження члена Наглядової ради Товариства можуть бути припинені з підстав передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 2014 - 2016 - Броварський міськрайонний відділ Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, державний виконавець; 2016 - по теперішній час - АТ КБ "Приватбанк", юрисконсульт відділу повернення проблемних заборгованостей.
Повiдомлення акцiонера ПАТ "Центренерго" - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго". Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "Центренерго".