Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360570
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 21.11.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.11.2019 припинено повноваження Корпоративний секретар Громова Тетяна Олегiвна - 0
Зміст інформації:
На пiдставi Протоколу №24/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк", проведеного 21 листопада 2019 року, прийнято рiшення щодо припиненя повноважень корпоративного секретаря АТ КБ “ПриватБанк” Громової Тетяни Олегівни з 21.11.2019 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа перебувала на посадi з 19 квітня 2018 року. Замiсть особи, повноваження якої припинено, тимчасово виконуючим обов'язки корпоративного секретаря призначено Панченка Віктора Сергійовича
21.11.2019 призначено Т.в.о. корпоративного секретаря Панченко Віктор Сергійович - 0
Зміст інформації:
На пiдставi Протоколу №24/19 засiдання Наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк", проведеного 21 листопада 2019 року, прийнято рiшення щодо призначення Панченка Віктора Сергійовича тимчасово виконуючим обов'язки корпоративного секретаря АТ КБ “ПриватБанк” з 21.11.2019 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник управління правової підтримки роздрібного бізнесу та СМБ юридичного департаменту АТ «Укрсоцбанк», керівник проектів відділу правового забезпечення поточної банківської діяльності юридичного управління ПАТ «Альфа-банк», старший юрист ТОВ «Стафф Сервіс Київ», старший юрист Адвокатського об’єднання «Юридична фірма «ЕКВО», юрист ТОВ «Астерс-Консалт», юрисконсульт відділу із забезпечення діяльності Наглядової Ради АТ КБ «ПриватБанк».