Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 26410155
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 16.12.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.12.2019 призначено Голова Правління Золотько Дмитро Якович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiд 16.12.2019р. (Протокол № 37) Золотька Дмитра Яковича призначено Головою Правлiння Банку. Посадова особа не володiє акцiями АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Призначено до переобрання. Золотько Дмитро Якович вступає на посаду Голови Правління АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" після погодження Національним банком України. Колесник Ірина Вікторівна, призначена в.о.Голови Правління Банку 07.11.2019р. (протокол №31), продовжує виконувати обов'язки Голови Правління Банку до погодження НБУ Золотька Д.Я. на посаду Голови Правління. Золотько Д.Я. протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: радник Голови Правління АБ "Укргазбанк", заступник Голови Правління - казначей ПАТ "СБЕРБАНК".