Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00131954
Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Харкiвобленерго"
Дата, на яку складено інформацію: 27.12.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.12.2019 обрано Голова Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (представник акцiонера, юр. особи ФДМУ) Iгнатовський Сергiй Юрiйович - 0
Зміст інформації:
27.12.2019 Наглядовою радою АТ "Харкiвобленерго" (протокол № 22/2019) вх. вiд 28.12.2019 №5/25575, було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради АТ "Харкiвобленерго" Iгнатовського Сергiя Юрiйовича.
Iгнатовський Сергiй Юрiйович - представник акцiонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України (iдентифiкацiйний код 00032945), якому належить 65,00% статутного капiталу товариства. Часткою у статутному капiталi АТ «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обрано – 3 роки з моменту обрання загальними зборами 19.04.2017 або до моменту обрання Наглядовою радою товариства iншої особи на посаду Голови Наглядової ради товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:
- 01.07.2013 – 30.05.2014 – заступник директора ТОВ «Юридична Група ЕЛСI ЕФ»;
- 02.02.2015 – 30.08.2015 помiчник адвоката Огренчук I.О. адвокатського об’єднання «ЕЛСI ЕФ»;
- 31.08.2015 – 27.10.2019 – помiчник адвоката Огренчук I.О. адвокатського об’єднання «ЕЛСI ЕФ» (за сумiсництвом);
- 01.09.2015 – 06.11.2018 директор юридичного департаменту ТОВ «Мрiя Трейдiнг»;
- 07.11.2018-25.10.2019 директор юридичного департаменту ТОВ «МЕС Iнвест Україна»;
- 28.10.2019 – по цей час заступник Голови Фонду державного майна України.
Iгнатовського Сергiя Юрiйовича Головою Наглядової ради товариства обрано замiсть Голови Наглядової ради товариства Матис Ганни Станiславiвни (лист ФДМУ вiд 11.12.2019 № 10-17-22007 (вх. вiд 12.12.2019 №8/24418) акцiонера, який володiє часткою у розмiрi 65, 00 % у статутному капiталi товариства, вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 09.12.2019 № 1292 про замiну членiв наглядової ради АТ «Харкiвобленерго».
27.12.2019 обрано Заступник голови Наглядової ради АТ "Харкiвобленерго" (представник акцiонера, юр. особи ФДМУ) Беспалов Олексiй Олександрович - 0
Зміст інформації:
27.12.2019 Наглядовою радою АТ "Харкiвобленерго" (протокол № 22/2019) вх. вiд 28.12.2019 №5/25575, було прийнято рiшення обрати заступником голови Наглядової ради АТ "Харкiвобленерго" Беспалова Олексiя Олександровича.
Беспалов Олексiй Олександрович - представник акцiонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України (iдентифiкацiйний код 00032945), якому належить 65,00% статутного капiталу товариства. Часткою у статутному капiталi АТ «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обрано – 3 роки з моменту обрання загальними зборами 19.04.2017 або до моменту обрання Наглядовою радою товариства iншої особи на посаду заступника голови Наглядової ради товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:
- 05.12.2014 – 22.04.2015 Перший заступник голови правлiння ПАТ «Черкасиобленерго», м. Черкаси;
- 23.04.2015 – 11.04.2017 перший заступник генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго», м. Миколаїв;
- 12.04.2017 – 02.09.2019 – радник Генерального директора АТ «Миколаївобленерго», м. Миколаїв;
- 11.2019 – по цей час позаштатний Радник голови Фонду державного майна України, м. Київ.
Беспалова Олексiя Олександровича заступником Голови Наглядової ради товариства обрано замiсть заступника голови Наглядової ради товариства Босенко Євгенiя Юрiйовича (лист ФДМУ вiд 11.12.2019 № 10-17-22007 (вх. вiд 12.12.2019 №8/24418) акцiонера, який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi товариства, вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 09.12.2019 № 1292 про замiну членiв наглядової ради АТ «Харкiвобленерго».