Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 26410155
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 24.01.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.01.2020 набуто повноважень Голова Правління Золотько Дмитро Якович - 0
Зміст інформації:
24.01.2020 року АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" отримав повідомлення Національного банку України про прийняття Правлiнням Нацiонального банку України 23.01.2020 року рiшення щодо погодження Золотька Дмитра Яковича на посаду Голови Правлiння АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Золотько Д.Я. вступить на посаду Голови Правління АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 27.01.2020 року. Посадова особа не володiє акцiями АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Призначено до переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: радник Голови Правління АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", радник Голови Правління АБ "Укргазбанк", заступник Голови Правління - казначей ПАТ "СБЕРБАНК".
24.01.2020 припинено повноваження в.о.Голови Правління Колесник Ірина Вікторівна - 0
Зміст інформації:
У зв'язку з отриманням 24.01.2020 року АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" повідомлення від Національного банку України про прийняття Правлiнням Нацiонального банку України 23.01.2020 року рiшення щодо погодження Золотька Дмитра Яковича на посаду Голови Правлiння АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (далі - банк) Колесник Ірина Вікторівна, на яку було покладено виконання обов"язків Голови Правління банку до моменту отримання погодження Золотька Д.Я. на посаду Голови Правлiння банку, припинила виконувати обов"язки Голови Правління банку 24.01.2020 року. Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" Колесник Ірина Вікторівна виконувала обов'язки Голови Правлiння банку з 08.11.2019 року. З 27.01.2020 року Колесник Ірина Вікторівна виконуватиме обов'язки заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".