Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 39849797
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "РВС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 24.01.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.01.2020 припинено повноваження Голова Правління Стецюк Олександр Володимирович - 99
Зміст інформації:
Наглядовою Радою АТ "РВС БАНК" прийнято рiшення (протокол засiдання Наглядової Ради №24012020/1 вiд 24.01.2020р.) про припинення повноважень Голови Правління АТ "РВС БАНК" Стецюка Олександра Володимировича 27 сiчня 2020 року за угодою сторін (згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП України). Стецюк Олександр Володимирович володіє часткою в статутному капiталi АТ "РВС БАНК" у розмірі 99%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних. Рішенням Наглядовою Радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" (надалi - АТ "РВС БАНК") призначено Стецюка О.В. на посаду Голови Правлiння АТ "РВС БАНК" з 13 березня 2019 року (Протокол №12032019/1 засiдання Наглядової ради АТ "РВС БАНК" вiд 12.03.2019р.). За результами розгляду пакету документiв, а також спiвбесiди проведеної з кандидатом на посаду Голови Правлiння АТ "РВС БАНК" Стецюком О.В., Правлiння Нацiонального банку України прийняло рiшення погодити Стецюка О.В. як кандидата на посаду Голови Правлiння АТ "РВС БАНК". Наглядовою Радою АТ "РВС БАНК" прийнято рiшення виконання обов'язкiв Голови Правлiння АТ "РВС БАНК" з 27 сiчня 2020 року до дати вступу на посаду Голови Правлiння АТ "РВС БАНК", погодженого Нацiональним банком України, покласти на Заступника Голови Правлiння АТ "РВС БАНК" Котляревську Оксану Володимирiвну (протокол засiдання Наглядової Ради N24012020/1 вiд 24.01.2020р.).
24.01.2020 призначено В. о. Голови Правління Котляревська Оксана Володимирівна - 0
Зміст інформації:
Наглядовою Радою АТ "РВС БАНК" прийнято рiшення виконання обов'язкiв Голови Правлiння АТ "РВС БАНК" з 27 сiчня 2020 року до дати вступу на посаду Голови Правлiння АТ "РВС БАНК", погодженого Нацiональним банком України, покласти на Заступника Голови Правлiння АТ "РВС БАНК" Котляревську Оксану Володимирiвну (протокол засiдання Наглядової Ради N24012020/1 вiд 24.01.2020р.). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: АТ "РВС БАНК" - Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння; АТ "РВС БАНК" - Радник Голови Правлiння; Директор департаменту цiнних паперiв та депозитарної дiяльностi, директор департаменту клiєнтської пiдтримки АТ "Дельта Банк"; директор департаменту розвитку роздрiбного бiзнесу ПАТ "Банк "Контракт"; Радник Голови Державної судової адмiнiстрацiї України.