Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 25959784
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 10.02.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.02.2020 припинено повноваження Заступник Голови Правління Підболячний Валерій Федорович - 0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради відбулися зміни у персональному складі посадових осіб Банку. Наглядовою радою Банку 10.02.2020 (протокол №12) прийняте рішення про припинення повноважень Заступника Голови Правління, члена Правління Підболячного Валерія Федоровича 14.02.2020. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. На посаді Заступника Голови Правління, члена Правління посадова особа перебувала 10 років 5 місяців. Замість посадової особи нікого не призначено (не обрано).