Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03352432
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "СУМИГАЗ"
Дата, на яку складено інформацію: 14.02.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.02.2020 обрано Голова Ревізійної комісії АТ "СУМИГАЗ" Сизоненко Тамара Вікторівна 03352432 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "СУМИГАЗ" (далі -АТ "СУМИГАЗ"), протокол засiдання Ревізійної комісії АТ "СУМИГАЗ" вiд 14.02.2020 року № 14/02-2020, вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати члена Ревізійної комісії АТ "СУМИГАЗ" Сизоненко Тамару Вікторівну Головою Ревізійної комісії АТ "СУМИГАЗ". Часткою в статутному капiталi АТ "СУМИГАЗ" не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є афілійованою особою АТ "СУМИГАЗ". Повноваження новообраного Голови Ревізійної комісії АТ "СУМИГАЗ" набувають чинності з 14.02.2020 року та діють в межах трирічного строку повноважень Ревізійної комісії АТ "СУМИГАЗ", обраної на Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз", які відбулись 17.04.2019 року, тобто до 17.04.2022 року включно. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: - економіст з фінансової роботи відділу економічного планування, бюджетування та контролю ПАТ "Сумигаз", - провідний економіст відділу бюджетування та економічного планування ПАТ "Сумигаз", - провідний економіст відділу бюджетування та економічного планування АТ "СУМИГАЗ".