Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 02472200
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
Дата, на яку складено інформацію: 28.02.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2019 звільнено Головний бухгалтер Шаврова Олександра Миколаївна - 0
Зміст інформації:
Наказом Директора-головного редактора ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" № 12-к вiд 28.02.2019 р. звiльнено з 28.02.2019 р. з посади Головного бухгалтера ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» Шаврову Олександру Миколаївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); рiшення прийнято на пiдставi заяви про звiльнення посадової особи; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0 вiдсоткiв; на посадi Головного бухгалтера ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» особа перебувала з 09.07.2001 р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
28.02.2019 призначено Головний бухгалтер Кучер Свiтлана Сергiївна - 0
Зміст інформації:
Наказом Директора-головного редактора ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" № 13-к вiд 28.02.2019 р. призначено з 01.03.2019 р. на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» Кучер Свiтлану Сергiївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); рiшення прийнято на пiдставi заяви посадової особи; особу призначено безстроково; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0 вiдсоткiв; посади, яка особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу, головний бухгалтер ТОВ "МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (02.12.2013- 31.07.2017); менеджер по взаємодiї з клiєнтом вiддiлу облiку ремонтних пiдприємств Управлiння звiтностi Структурного пiдроздiлу ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС" (01.08.2017-18.05.2018); головний бухгалтер ТОВ "МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (01.08.2017-18.05.2018); бухгалтер ПрАТ "Газета "Приазовський робочий" (04.02.2019-28.02.2019); непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має.