Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21570492
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 25.02.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.02.2020 звільнено Член Ради Банку (Незалежний директор) Маєрян Сорін Володимирович д/в 0
Зміст інформації:
25.02.2020р. повноваження незалежногодиректора - Члена Ради АТ "АЙБОКС БАНК" Маєряна Соріна Володимировича припиняються на пiдставi отриманної вiд нього заяви про виключення його зi складу Ради Банку за власним бажанням з 10.03.2020р.
Маєрян С.В. був обраний позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "АЙБОКС БАНК" 27.11.2019р. як незалежний член Ради Банку термiном на три роки. Маєрян С.В. часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Дозволу на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перебував на посаді Члена Ради Банку з 28.11.2019р.-
До скликання Загальних зборiв акцiонерiв Банку та обрання повного складу Ради Банку дiюча Рада Банку буде працювати у кiлькостi пяти осiб.
Кількість незалежних директорів становить 2 особи.