Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 26.03.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.03.2020 припинено повноваження Голови Наглядової ради Асадчих Олена Олександрiвна - 13.7765
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.03.2020 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Асадчих Олени Олександрiвни. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 13,7765%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 23.03.2017 р. - 26.03.2020 р.
26.03.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Бугай Нiна Iванiвна - 0.4849
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства , що вiдбулися 26.03.2020 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бугай Нiни Iванiвни. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,4849%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 23.03.2017 р. - 26.03.2020 р.
26.03.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Катриченко Юрiй Олексiйович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.03.2020 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Катриченка Юрiя Олексiйовича, який є представником акцiонера Товариства ПрАТ "ХК"КИЇВМIСЬКБУД", що володiє часткою в статутному капiталi емiтента 30%. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 23.03.2017 р. - 26.03.2020 р.
26.03.2020 припинено повноваження Ревiзор Януш Лiдiя Володимирiвна - 0.014
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.03.2020 року припинено повноваження Ревiзора Товариства Януш Лiдiї Володимирiвни. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,014%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 28.03.2018 р. - 26.03.2020 р.
26.03.2020 обрано Голова Наглядової ради Асадчих Олена Олександрiвна - 13.7765
Зміст інформації:
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства надано Асадчих Оленi Олександрiвнi 26.03.2020 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Рiшення прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрати Наглядову раду на новий термiн. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 13,7765%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради Товариства. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.03.2020 року обрали Асадчих Олену Олександрiвну на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради, що вiдбулося 26.03.2020 року обрали її Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.
26.03.2020 обрано Член Наглядової ради Асадчих Олександр Михайлович - 9.6596
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.03.2020 року Членом Наглядової ради Товариства обрано Асадчих Олександра Михайловича. Рiшення прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрати Наглядову раду на новий термiн, згiдно наявих пропозицiй акцiонерiв. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 9,6596%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер.
26.03.2020 обрано Член Наглядової ради Катриченко Юрiй Олексiйович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.03.2020 року Членом Наглядової ради Товариства обрано Катриченка Юрiя Олексiйовича. Катриченко Ю.О. є представником акцiонера ПрАТ "ХК"КИЇВМIСЬКБУД", що володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 30%. Рiшення прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрати Наглядову раду на новий термiн. Катриченко Ю.О. акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. На даний час Катриченко Ю.О. є Директором Департаменту з управлiння майном та активами Приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "Київмiськбуд". Катриченко Ю.О. не надав згоди на розкриття iнформацiї щодо iнших посад, якi вiн обiймав протягом останнiх п'яти рокiв.
26.03.2020 обрано Ревiзор Януш Лiдiя Володимирiвна - 0.014
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.03.2020 року Ревiзором Товариства обрано Януш Лiдiю Володимирiвну 26.03.2020 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Рiшення прийнято у зв'язку iз необхiднiстю переобрати Ревiзора на новий термiн. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,014%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 2 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ревiзор ПрАТ "БУД.ТРАНС", технiк.