Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30370711
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 03.06.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.06.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Мітюков Ігор Олександрович - 0
Зміст інформації:
З 03.06.2020 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Мітюкова Ігоря Олександровича без прийняття рішення відповідним органом управління ПАТ "НДУ". Повноваження Голови Наглядової ради припинено відповідно до підпункту 1) частини першої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства". Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради: з 22.11.2018 до 02.06.2020 р. (включно). Відповідно до п. 8.22. розділу 8 Статуту ПАТ "НДУ", у разі відсутності Голови Наглядової ради, його функції виконує заступник, який призначається Наглядовою радою з числа її членів.
03.06.2020 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії/член Ревізійної комісії Дубова Олена Анатоліївна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далі - ПАТ "НДУ") припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "НДУ" Дубової Олени Анатоліївни, яка відповідно до п. 10.2. Статуту ПАТ "НДУ" є членом Ревізійної комісії. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно, дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" - 29.05.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.06.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї/члена Ревізійної комісії: з 22.11.2018 до 03.06.2020. Рiшення річних Згальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
03.06.2020 припинено повноваження член Ревізійної комісії Рафальська Катерина Леонідівна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далі - ПАТ "НДУ") припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ" Рафальської Катерини Леонідівни. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно, дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" - 29.05.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.06.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 22.11.2018 до 03.06.2020. Рiшення річних Згальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
03.06.2020 припинено повноваження член Ревізійної комісії Калинчук Інна Василівна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далі - ПАТ "НДУ") припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ" Калинчук Інни Василівни. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно, дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" - 29.05.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.06.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 22.11.2018 до 03.06.2020. Рiшення річних Згальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
03.06.2020 обрано Голова Ревізійної комісії/член Ревізійної комісії Дубова Олена Анатоліївна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далі - ПАТ "НДУ") обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ" Дубову Олену Анатоліївну. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно, дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" - 29.05.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.06.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Ревiзiйної комiсiї обрано на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв Дубова О.А. обiймала наступнi посади: з 2013 р. по 2016 р.р., заступник начальника управління - начальник відділу фінансового аудиту Управління внутрішнього аудиту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; З 2016 р. по 2019 р.р. - заступник директора департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; З 13 листопада 2019 р. по теперішній час - Директор департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Враховуючи п.10.2. роздiлу 10 Статуту ПАТ "НДУ" Дубова Олена Анатолiївна є Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ" як така, кандидатуру якої подано державою в особi суб'єкта управлiння корпоративними правами, та яка набрала найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншим членом Ревiзiйної комiсiї, кандидатуру якого подано державою в особi суб'єкта управлiння корпоративними правами. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
03.06.2020 обрано член Ревізійної комісії Калинчук Інна Василівна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далі - ПАТ "НДУ") обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ" Калинчук Інну Василівну. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно, дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" - 29.05.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.06.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Ревiзiйної комiсiї обрано на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв Калинчук І.В. обiймала наступнi посади: з листопада 2007 р. - дотепер, головний екокноміст Національного банку України. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
03.06.2020 обрано член Ревізійної комісії Пономаренко Яніна Василівна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далі - ПАТ "НДУ") обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДУ" Пономаренко Яніну Василівну. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно, дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" - 29.05.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 03.06.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Ревiзiйної комiсiї обрано на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв пономаренко Я.В. обiймала наступнi посади: червень 2014 - грудень 2016 - начальник відділу внутрішнього аудиту управління внутрішнього аудиту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; грудень 2016 - жовтень 2017 - начальник відділу аналізу фінансової звітності та ведення реєстру департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; жовтень 2017 по теперішній час - заступник директора департаменту - начальник відділу аналізу фінансової звітності емітентів на фондовому ринку департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.