Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21570492
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 03.06.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.06.2020 обрано член Правління Головач Оксана Костянтинівна д.в 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 03.06.2020 (протокол № 33) обрано (призначено) до складу Правлiння членом Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Головач Оксану Костянтинівну з 03.06.2020р..
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: відповідно до Статуту АТ "АЙБОКС БАНК" до виключної компетенції Ради Банку належить,
зокрема, питання призначення і звільнення голови та членів Правління.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Строк, на який призначено (обрано) особу: невизначено.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:02.09.2019р по 11.11.2019р. - ПАТ "Розрахунковий центр" відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, 01 червня 2018 - 14 червня 2019 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" головний фахівець відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу та валютного контролю; 05 квітня 2016 - 24 травня 2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" заступник начальника Управління фінансового моніторингу; 25 липня 2013 - 31 березня 2016 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ" начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління - відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу; листопад 2008 - липень 2013 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу - начальник Управління фінансового моніторингу, заступник начальника Управління фінансового моніторингу.
03.06.2020 обрано член Правління Гармаш Світлана Євгенівна д.в 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 03.06.2020 (протокол № 33) обрано (призначено) до складу Правлiння членом Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Директора казначейства Гармаш Світлану Євгенівну з 04.06.2020р..
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: відповідно до Статуту АТ "АЙБОКС БАНК" до виключної компетенції Ради Банку належить, зокрема, питання призначення і звільнення голови та членів Правління.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Строк, на який призначено (обрано) особу: невизначено.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
29.08.2014-21.10.2016р.- ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" - Головний бухгалтер.
17.01.2017 по 15.06.2017р. ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" - Головний бухгалтер,
20.06.2017р.- 16.03.2018р. ТОВ "ЛЕОГЕЙМІНГ" , Начальник фінансового відділу,
16.10.2018-29.112019р. ТОВ "ЛЕОПАРТНЕРС" - начальник фінансового відділу
06.12.2019 - по 03.06.2020р. - начальник управління дилінгу АТ "АЙБОКС БАНК"