Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21322127
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 02.07.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.07.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", акцiонер Городницький Володимир Ігоревич - 54.565
Зміст інформації:
Відповідно до ч.1 ст. 57 Закона України "Про акціонерні товариство" достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", акцiонера - Городницького Володимира Iгоревича у зв'язку зі смертю Документ, якіий підтверджує факт смерті Городницького В.І. (довідка про смерть), отримано Банком 02.07.2020 р.. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 54,5650%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2020р. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надала. Замість Городницького В.І. на посаду члена Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" нікого не обрано.