Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 10.07.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.07.2020 набуто повноважень Голова Правління Марковський Олександр Вікторович - 0
Зміст інформації:
У зв'язку з отриманням Банком від Національного Банку України листа (вх.№1355/-ЕП від 10.07.2020) щодо погодження на посаду Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Марковського Олександра Вікторовича та прийнятого рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №31 від 10.07.2020) повідомляємо, що 10.07.2020 Марковський Олександр Вікторович набув повноваження (вступив на посаду) Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК". Призначення на посаду відбулось у відповідності до рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №23 від 18.05.2020). Строк на який призначено Марковський О. В.- відповідно до умов контракту. Марковський Олександр Вiкторович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Протягом останніх п'яти років Марковський О. В. обіймав посади: з 11.12.2012 - начальник Управлiння ризик менеджменту АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 01.12.2017-директора департаменту банківських ризикiв АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 02.02.2018 - Заступник Голови Правлiння; з 01.03.2019 по 12.01.2020 - Заступник Голови Правління-Директор департаменту банківських ризиків АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 13.01.2020 - Заступник Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", з 17.01.2020 по 09.07.2020 виконуючий обов`язки Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.