Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00135390
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
Дата, на яку складено інформацію: 30.07.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.07.2020 припинено повноваження Член Правління - Заступник Голови Правління, Виконавчий Віце-Президент з питань збуту Гез Олег Валентинович - 0
Зміст інформації:
30.07.2020 року Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" прийняла рішення достроково припинити повноваження члена Правління ПАТ "УКРНАФТА" Геза Олега Валентиновича. 31.07.2020 року укладено між ПАТ "УКРНАФТА" в особі Голови Наглядової ради та Головою Правління ПАТ "УКРНАФТА" контракт, що набуває чинності з дати його укладання. З дати укладання контракту Гез О.В. приступив до виконання обов'язків Голови Правління ПАТ "УКРНАФТА".
Гез Олег Валентинович був обраний на посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління, Виконавчого Віце-Президента з питань збуту ПАТ "УКРНАФТА" 06.10.2017 року рішенням Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" (протокол № 3/17 від 06.10.2017 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління, Виконавчого Віце-Президент з питань збуту ПАТ "УКРНАФТА" інші особи не обрані.