Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ"
Дата, на яку складено інформацію: 06.08.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.08.2020 набуто повноважень Голова Правління Демиденко Віктор Васильович д/н 0
Зміст інформації:
07.08.2020 року АТ "БАНК СІЧ" отримав повідомлення Національного банку України про прийняття Правлiнням Нацiонального банку України 06.08.2020 року рiшення щодо погодження Демиденка Віктора Васильовича на посаду Голови Правлiння АТ "БАНК СІЧ". Наглядовою радою АТ "БАНК СIЧ" 07 серпня 2020 року прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 95 вiд 07.08.2020 р.) Демиденко Віктору Васильовичу приступити до виконання обов’язків Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» з 07.08.2020. Строк повноважень посадової особи – необмежений. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади: з 18.05.2020-заступник Голови Правління АТ «БАНК СІЧ»; 09/2017-05/2020-ПАТ «Комерційний банк «Земельний капітал», начальник управління планування та аналізу фінансово-економічної діяльності; 12/2016-08/2017-ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», начальник управління фінансового планування та економічного прогнозування фінансового департаменту; 09/2016-12/2016-ПАТ «Перший інвестиційний банк», начальник відділу кредитних ризиків управління кредитних ризиків департаменту аналізу та ризиків; 02/2015-09/2016-ПАТ «КСГ БАНК», начальник управління фінансів та ризиків.
06.08.2020 припинено повноваження В.о.Голови Правління Прилуцький Олег Олександрович д/н 0
Зміст інформації:
У зв'язку з отриманням 07.08.2020 року АТ "БАНК СІЧ" повідомлення від Національного банку України про прийняття Правлiнням Нацiонального банку України 06.08.2020 року рiшення щодо погодження Демиденка Віктора Василовича на посаду Голови Правлiння АТ "БАНК СІЧ". Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" 07 серпня 2020 року прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 95 вiд 07.08.2020 р.) з 07.08.2020 припинити виконання обов’язків Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» першим Заступником Голови Правління Прилуцьким Олегом Олександровичем. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перший Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ "БАНК СIЧ" Прилуцький Олег Олександрович виконував обов'язки Голови Правлiння АТ «БАНК СІЧ» з 04.05.2020 року. З 07.08.2020 року Прилуцький Олег Олександрович виконуватиме обов'язки першого Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "БАНК СIЧ".