Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 20042839
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМIЛЬНИЙ»
Дата, на яку складено інформацію: 26.08.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.08.2020 призначено Голова Правління Квашнін Олександр Сергійович 20042839 0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (Протокол засідання Наглядової ради №103/2020) 26.08.2020 р. Призначення посадової особи виконано в зв'язку із погодженням Національним банком України (лист №27-0006/41633 від 11 серпня 2020року) Квашніна Олександра Сергійовича кандидатом на посаду Голови Правління Банку. Посадова особа виконуючий обов'язки голови Правління, Заступник Голови Правління – Начальник юридичного управління Квашнін Олександр Сергійович (ідентифікаційний код юридичної особи 20042839) призначений на посаду Голови Правління з 26.08.2020 р. Володiє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління - Начальник юридичного управління ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.