Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19361386
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “АРКАДА”
Дата, на яку складено інформацію: 03.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.09.2020 звільнено Голова Правління Ковальчук Тетяна Миколаївна 0 0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято 03.09.2020р. Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації АТ АКБ "АРКАДА" (Наказ №326-К), на підставі заяви Ковальчук Т.М. про звільнення за власним бажанням. Посадова особа Ковальчук Тетяна Миколаївна, яка займала посаду Голови Правління, звільнена 04.09.2020р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 12.12.2019 року. На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.