Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30370711
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 24.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.09.2020 обрано Голова Наглядової ради Данилюк Олександр Олександрович - 0
Зміст інформації:
24.09.2020 року рішенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далi - ПАТ "НДУ") обрано Данилюка Олександра Олександровича Головою Наглядової ради ПАТ "НДУ". Рішення Наглядової ради не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "НДУ". Данилюк О.О. акцiями ПАТ "НДУ" не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Голову Наглядової ради обрано на строк до припинення повноважень членів Наглядової ради за рішенням Загальних зборів ПАТ "НДУ", якщо не буде прийнято рішення членами Наглядової ради ПАТ "НДУ" про переобрання Голови Наглядової ради або повноваження Голови Наглядової ради можуть бути припинені без рішення Загальних зборів ПАТ "НДУ" у випадках, встановлених статтею 57 Закону України "Про акціонерні товариства". Протягом останнiх 5 рокiв Данилюк О.О. обiймав наступнi посади: 28.05.2019-1.10.2019 Секретар РНБОУ, 15.10.18-28.05.2019 Старший консультант ЄБРР; 1.01.2019-28.05.2019 член наглядової ради Bank Komercijalna, Сербія; 14.04.2016-7.06.2018 Міністр Фінансів, 17.07.2014-14.04.2016 Заступник Глави АПУ, Представник президента в КМУ. Данилюк О.О. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ".