Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360920
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 17.10.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.10.2020 припинено повноваження Член Наглядової Ради Серджіо Нікола - 0
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" повідомляє, що з 17 жовтня 2020 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради, (незалежного члена) Серджіо Нікола за його власним бажанням відповідно до письмового повідомлення про це Банк 02 жовтня 2020 року. Згоду фізичної особи на розкриття паспортних данних не отримано. Серджіо Нікола перебував на посаді Члена Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", (незалежного члена) з 26 квітня 2018 року по 16 жовтня 2020 року включно. Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Банку без рішення Загальних Зборів акціонерів повноваження членів Наглядової Ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні.