Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 04012951
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
Дата, на яку складено інформацію: 20.11.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.11.2020 припинено повноваження член Правління Пінчук Олексій Анатолійович д/н 0
Зміст інформації:
Згідно рішення засідання наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" (надалі - Товариство) від 20.11.2020р. (Протокол № 20/11-20) 23 листопада 2020 року припинені повноваження Пінчука Олексія Анатолійовича як члена Правління Товариства. У відповідності до пiдпункту 10.11.8 пункту 10.11. Статуту Товариства - вирішення питання щодо обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства відноситься до виключної компетенції Наглядової ради та приймається на її засіданні.
Пінчук О.А. перебував на посаді члена Правління Товариства з 23 березня по 23 листопада 2020 року. Не акціонер, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Пінчук О.А. не надав згоди на розкриття цієї інформації.
Замість звільненої особи нікого не призначено.
У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.
20.11.2020 припинено повноваження член Правління Шатіло Володимир Анатолійович д/н 0
Зміст інформації:
Згідно рішення засідання наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" (надалі - Товариство) від 20.11.2020р. (Протокол № 20/11-20) 23 листопада 2020 року припинені повноваження Шатіло Володимира Анатолійовича як члена Правління Товариства. У відповідності до пiдпункту 10.11.8 пункту 10.11. Статуту Товариства - вирішення питання щодо обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства відноситься до виключної компетенції Наглядової ради та приймається на її засіданні.
Шатіло В.А. перебував на посаді члена Правління Товариства з 23 березня по 23 листопада 2020 року. Не акціонер, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Шатіло В.А. не надав згоди на розкриття цієї інформації. Замість звільненої особи нікого не призначено.
У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.