Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30370711
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 23.11.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.11.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Селехман Микола Миколайович - 0
Зміст інформації:
23.11.2020 року Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі - ПАТ "НДУ") отримано повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера. Національний банк України, якому належить 2580 простих іменних акцій ПАТ "НДУ", відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" письмово повідомив (лист від 23.11.2020 року) про заміну члена Наглядової ради Селехмана Миколи Миколайовича, який представляє Національний банк України, на Гелетія Юрія Ігоровича. Селехман М.М. акцiями ПАТ "НДУ" не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": з 07.08.2020 по 23.11.2020.
23.11.2020 набуто повноважень Член Наглядової ради Гелетій Юрій Ігорович - 0
Зміст інформації:
23.11.2020 року ПАТ "НДУ" отримано повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера. Національний банк України, якому належить 2580 простих іменних акцій ПАТ "НДУ", відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" письмово повідомив (лист від 23.11.2020 року) про заміну члена Наглядової ради Селехмана Миколи Миколайовича, який представляє Національний банк України, на Гелетія Юрія Ігоровича. Гелетій Ю.І. акцiями ПАТ "НДУ" не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який призначено особу - до закінчення строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПАТ "НДУ", крім випадку дострокового припинення повноважень з підстав, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Гелетій Ю.І. обiймав наступнi посади: 12.09.2011 - 01.02.2015 - начальник відділу методології стандартів капіталу управління підготовки до впровадження нових методів нагляду Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Національного банку України; 02.02.2015 - 07.10.2015 - начальник відділу методології оцінки ризиків та організації систем ризик- менеджменту в банках управління методології регулювання діяльності банків Департаменту методології Національного банку України; 08.10.2015 - 04.07.2018 - директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; 05.07.2018 - 06.12.2018 - заступник Міністра фінансів України; 07.12.2018 - 23.07.2020 - заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції; з 23.07.2020 обіймає посаду заступника Голови НБУ.