Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032129
Повне найменування емітента: акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Дата, на яку складено інформацію: 27.11.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.11.2020 призначено Член Правління - директор генерального департаменту з управління ризиками Буц Дмитро Анатолійович - 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 27.11.2020 року (протокол засідання наглядової ради від 27.11.2020 року №37) за результатами конкурсу, за пропозицією/рекомендацією комітету з питань призначень і винагород посадовим особам, прийнято рішення призначити Буца Дмитра Анатолійовича на посаду члена Правління-директора генерального департаменту з управління ризиками акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з 01.12.2020 року, на строк п'ять років. Посадова особа часткою в статутному капіталі акціонерного товариства "Держаний ощадний банк України" не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: грудень 2014р. - березень 2016р.: АТ "ПРАВЕКС БАНК", директор департаменту фінансової реструктуризації головного управління ризик-менеджменту; березень 2016р. - липень 2017р.: АТ "ПРАВЕКС БАНК", директор департаменту реструктуризації роздрібного сегменту та сегмента малих та середніх підприємств та управління активами головного управління ризик менеджменту; лютий 2018р. - листопад 2020р.: Національний банк України, заступник директора департаменту - начальник управління кредитного аналізу та супроводження кредитів для підтримки ліквідності департаменту супроводження кредитів.