Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032112
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 07.12.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.12.2020 звільнено член Правління Поліщук Вадим Валерійович - 0
Зміст інформації:
На підставі наказу від 07.12.2020 звільнено Поліщука Вадима Валерійовича з посади Члена Правління Банку та припинено з ним трудові відносини відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю, а саме за угодою сторін, умови якої затверджені рішенням Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» від 07.12.2020 на підставі пропозиції Комітету з питань призначень та винагород. Останній робочий день 07 грудня 2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк» не володіє. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 13.03.2020 року.