Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032129
Повне найменування емітента: акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Дата, на яку складено інформацію: 09.02.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.02.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради, як представник держави від Президента України Айварас Абромавичус - 0
Зміст інформації:
Кабінет Міністрів України відповідно до частини тридцять четвертої статті сьомої Закону України "Про банки і банківську діяльність" 09.02.2021 року в порядку інформування повідомило акціонерне товариство "Держаний ощадний банк України", надавши копію листа Президента України від 04.02.2021року № 01-01/171 про відкликання представника держави у Наглядовій раді акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Айвараса Абромавичуса, призначеного за поданням Президента України. Відповідно до статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" члени Наглядової ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Інформація щодо строку, протягом якого Айварас Абромавичус перебував на посаді не розкривається, оскільки Айварас Абромавичус не вступив на посаду члена Наглядової ради, як представник держави від Президента України. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Замість особи, повноваження якої припинено, іншу особу не обрано.