Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30370711
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 05.04.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради Панченко Олександр Сергійович - 0
Зміст інформації:
05.04.2021 року Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі - ПАТ "НДУ") отримано повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, як орган управління державною часткою у кількості 2580 простих іменних акцій, що становить 25% статутного капіталу ПАТ "НДУ" (відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. №880-р.), відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" письмово повідомила 05.04.2021 року про заміну члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Панченка Олександра Сергійовича на Шляхова Ярослава Миколайовича. Панченко О.С. акцiями ПАТ "НДУ" не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": з 07.08.2020 по 05.04.2021.
05.04.2021 набуто повноважень Член Наглядової ради Шляхов Ярослав Миколайович - 0
Зміст інформації:
05.04.2021 року ПАТ "НДУ" отримано повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, як орган управління державною часткою у кількості 2580 простих іменних акцій, що становить 25% статутного капіталу ПАТ "НДУ" (відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. №880-р.), відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" письмово повідомила 05.04.2021 року про заміну члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Панченка Олександра Сергійовича на Шляхова Ярослава Миколайовича. Шляхов Я.М. акцiями ПАТ "НДУ" не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який призначено особу - до закінчення строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПАТ "НДУ", крім випадку дострокового припинення повноважень з підстав, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Шляхов Я.М. обiймав наступнi посади: начальник відділу цінних паперів Департаменту інвестиційного обслуговування, начальник відділу цінних паперів Департаменту опеарцій на фондовому ринку АТ "ТАСКОМБАНК", обіймає посаду члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.