Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01282609
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Молодiжно житловий комплекс Iнтернацiоналiст"
Дата, на яку складено інформацію: 12.03.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.03.2019 звільнено Директор Потирiн Iгор Юрiйович д/н 0
Зміст інформації:
12 березня 2019 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ "МЖК Iнтернацiоналiст" (Протокол вiд 23.03.2019 р.) звiльнено з посади Директора ПрАТ "МЖК Iнтернацiоналiст" Потирiна Iгоря Юрiйовича. На посадi Директора Потирiн I.Ю. перебував з 12.09.2017 р. по 12.03.2019 р. Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента, складає 0 вiдсоткiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi вiдбулися на пiдставi заяви Потирiна I.Ю. про звiльнення за угодою сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2019 обрано Директор Безбородих Микола Вiкторович д/н 0
Зміст інформації:
12 березня 2019 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ "МЖК Iнтернацiоналiст" (Протокол вiд 12.03.2019 р.) на посаду Директора ПрАТ "МЖК Iнтернацiоналiст" було обрано Безбородих Миколу Вiкторовича. Строк, на який обрано Безбородих М.В.: з 13.03.2019 р. необмежений.
З 01.06.2012 р. по сьогоднiшнiй день перебуває на посадi директора ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ЕКЛЄКТIКА", з 13.06.2016 р. по теперiшнiй час обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIНЕРГIЯ-2005". Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента, складає 0 вiдсоткiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.