Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00384147
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 19.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2019 припинено повноваження голова Наглядової ради Новiков Леонiд (Novikov Leonid) - 0.0012
Зміст інформації:
19.04.2019 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Новiкова Леонiда (Novikov Leonid). Володiє 0,0012% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв.
19.04.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Сiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay) - 0.0403
Зміст інформації:
19.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay). Володiє 0,0403% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв.
19.04.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Вiльнит Сергiй Петрович - 2.0602
Зміст інформації:
19.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вiльнит Сергiя Петровича. Володiє 2,0602% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв.
19.04.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Фесенко Олександр Миколайович - 0.0006
Зміст інформації:
19.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича. Володiє 0,0006% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв.
19.04.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Дояр Євгенiй Володимирович - 0.2255
Зміст інформації:
19.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра Євгенiя Володимировича. Володiє 0,2255% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв.
19.04.2019 обрано член Наглядової ради Новiков Леонiд (Novikov Leonid) - 0.0012
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019 р. Новiкова Леонiда (Novikov Leonid) обрано членом Наглядової ради. Є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв або незалежним директором, володiє 0,0012% в статутному капiталi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн: обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
19.04.2019 обрано член Наглядової ради Вiльнит Сергiй Петрович - 2.0602
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019 р. Вiльнит Сергiя Петровича обрано членом Наглядової ради. Є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв або незалежним директором, володiє 2,0602% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн: обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3(три роки). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансовий, директор з економiки, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
19.04.2019 обрано член Наглядової ради Фесенко Олександр Миколайович - 0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019 р. Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради. Є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв або незалежним директором, володiє 0,0006% в статутному капiталi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн: обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, член Наглядової ради.
19.04.2019 обрано член Наглядової ради Дояр Євгенiй Володимирович - 0.2255
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019 р. Дояра Євгенiя Володимировича обрано членом Наглядової ради. Є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв або незалежним директором, володiє 0,2255% в статутному капiталi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн: обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник директора, начальник юридичного управлiння, член Правлiння, помiчник адвоката, адвокат, член Наглядової ради.
19.04.2019 обрано член Наглядової ради Хасанова Олена Тораджанiвна - 0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019 р. Хасанову Олену Тораджанiвну обрано членом Наглядової ради. Є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв або незалежним директором, володiє 0,0002% в статутному капiталi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн: обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора комерцiйного, заступник директора комерцiйного iз закупiвлi, член Ревiзiйної комiсiї.
19.04.2019 обрано голова Наглядової ради Новiков Леонiд (Novikov Leonid) - 0.0012
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради 19.04.2019 р. обрано головою Наглядової ради. Є акцiонером Товариства, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв або незалежним директором, володiє 0,0012% в статутному капiталi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн: обрання голови складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради.
19.04.2019 припинено повноваження голова Ревiзiйної комiсiї Захарова Олена Леонiдiвна - 0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019 р. припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Захарової Олени Леонiдiвни. Володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн: припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та лiквiдацiя Ревiзiйної комiсiї як органу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи нiкого не обрано.
19.04.2019 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Хасанова Олена Тораджанiвна - 0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Хасанової Олени Тораджанiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн: припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та лiквiдацiя Ревiзiйної комiсiї як органу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи нiкого не обрано.
19.04.2019 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Соломонова Лiлiя Василiвна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Соломонової Лiлiї Василiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн: припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та лiквiдацiя Ревiзiйної комiсiї як органу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи нiкого не обрано.
19.04.2019 припинено повноваження т.в.о. Голови Правлiння Крилов Денис Валерiйович - 0.9114
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 19.04.2019 р. з 23.04.2019 року припинено повноваження т.в.о голови Правлiння Крилова Дениса Валерiйовича. Володiє 0,9114% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової ради про припининення повноважень (вiдкликання) т.в.о голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 мiсяцiв.
19.04.2019 обрано Голова Правлiння Крилов Денис Валерiйович - 0.9114
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 19.04.2019 р. Крилова Дениса Валерiйовича обрано (призначено) Головою Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн: обрання голови Правлiння у зв'язку iз припиненням повноважень т.в.о. голови Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 23.04.2019 року до 15.09.2019 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, директор фiнансовий, член правлiння, т.в.о. голови Правлiння. Володiє 0,9114% в статутному капiталi емiтента.