Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 39849797
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РВС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 19.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2019 призначено Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння Юршина Валентина Володимирiвна - 0
Зміст інформації:
Наглядовою Радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" (надалi - АТ "РВС БАНК") прийнято рiшення призначити на посаду Начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правлiння АТ "РВС БАНК" Юршину Валентину Володимирiвну з 23 квiтня 2019 року (протокол засiдання Наглядової Ради №19042019/1 вiд 19.04.2019р.). Строк, на який призначена посадова особа - безстроково. Розмiр пакета акцiй АТ "РВС БАНК", якою володiє - 0% (нуль вiдсоткiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник управління фінансового моніторингу - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", Радник Голови Правління - ПАТ "Український будівельно-інвестиційний банк", Головний фахівець відділу кураторів малих банків управління кураторів середніх та малих банків Департаменту банківського нагляду - НБУ, Начальник управління фінансового моніторингу - ПАТ "КБ "Експобанк". Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку: https://rwsbank.com.ua/ua/info/o-banke/informatsiya-k-obnarodovaniyu https://rwsbank.com.ua/uploads/files/shares/5cbdbee8a706c.zip
19.04.2019 звільнено Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння Медведєва Iнна Петрiвна - 0
Зміст інформації:
Наглядова Рада АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" (надалi - АТ "РВС БАНК") розглянула заяву та прийняла рiшення звiльнити iз займаної посади за угодою сторiн Начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правлiння АТ "РВС БАНК" Медведєву Iнну Петрiвну з 19 квiтня 2019 року (протокол засiдання Наглядової Ради №19042019/1 вiд 19.04.2019р.). Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПАТ "РВС БАНК" (Протокол №03012017/1 вiд 03.01.2017) Медведєву Iнну Петрiвну було призначено Начальником Управлiння фiнансового монiторингу, членом Правлiння ПАТ "РВС БАНК" з 04 сiчня 2017 року. Розмiр пакета акцiй АТ "РВС БАНК", якою володiє - 0% (нуль вiдсоткiв), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.