Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00190911
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Дата, на яку складено інформацію: 10.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.06.2021 обрано Голова Наглядової ради Гриценко Володимир Павлович - 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" вiд 10.06.2021 року) на посаду Голови Наглядової ради обраний Гриценко Володимир Павлович. Гриценко Володимир Павлович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД). Мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Вважати повноваження пана Гриценко Володимир Павлович, у якості Голови Наглядової ради Товариства, такими, що набувають чинності з моменту прийняття даного рішення Наглядовою радою Товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Не є незалежним директором. Обраний строком у відповідності до Статуту. Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".