Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032129
Повне найменування емітента: акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Дата, на яку складено інформацію: 14.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.06.2021 звільнено Член Правління, відповідальний за керування змінами Малинська Олена Олександрівна - 0
Зміст інформації:
14.06.2021 Наглядовою радою акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (протокол засідання наглядової ради від 14.06.2021 №33), за рекомендацією/пропозицією комітету з питань призначень і винагород посадовим особам (протокол засідання комітету від 11.06.2021 №22), враховуючи рішення Національного банку України від 07.06.2021 №219 та керуючись п. 352 глави 41 розділу VI Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 №149 (зі змінами), прийнято рішення щодо: - звільнення 16.06.2021 (останній робочий день) Малинської Олени Олександрівни, члена правління, відповідального за керування змінами акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на підставі ч. 1 пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України та умов укладеного трудового контракту між Малинською Оленою Олександрівною та акціонерним товариством "Державний ощадний банк України"; - припинення її трудового контракту. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа перебувала на посаді члена правління, відповідального за керування змінами акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", протягом 2-х місяців. Замість особи, повноваження якої припинено, іншу особу не обрано.